Kontaktní telefonPodklady k projektům

Potřebné podklady k projektování rodinných domů

1. Omezení stavebního úřadu

  • projednat maximální výšku domu
  • odstup od silnice, od chodníku, od sousedů
  • další případná omezení (tvar a sklon střech, typ krytin, ...)
  • zjistit, zda bude Stavební úřad potřebovat pro stavební povolení požární zprávu

2. Radonový průzkum – dle informací na Stavebním úřadě. Podle předpisů již není povinnost radonový průzkum provádět, Stavební úřad ho však může požadovat k vydání stavebního povolení.

3. Informace o podloží – dle informací na Stavebním úřadě (sonda)

4. Napojení na sítě provozovatelů vodovody a kanalizace – kde bude vodoměr (v domě, venku v šachtě), dimenze potrubí, materiál, hloubka pod terénem, podmínky napojení

  • kanalizace – dimenze potrubí, spád (směr toku), materiál, hloubky, podmínky napojení
  • plynárny – kde bude vývod na plyn, dimenze, tlak, hloubka, podmínky napojení
  • rozvodné závody – kde je napojení z RIS a jaký dají elektrický příkon

5. Snímek z pozemkové mapy – poskytne Katastrální úřad

6. Výpis z listu vlastnictví – poskytne Katastrální úřad

7. Výškové a polohopisné zaměření pozemku v měřítku 1 : 500 (200), výškově zaměřit rohy pozemku od pevného bodu (např. silnice) a v místě předpokládané stavby zaměřit terén v bodech ve čtvercovém rastru cca 4 x 4 m. Výšky stačí relativní.